نهج البلاغه تفسیر قرائت حفظ ترتیل اذان کتابخوانی حفظ دعای عهد حفظ آیات موضوعی

تاریخ برگزاری مرحله ی اول مسابقه : 7 تیر

تاریخ برگزاری مرحله ی نهایی مسابقه : 27 مرداد


نفر اول : آقای صفری

 

نفر دوم : آقای ذاکری

 

نفر سوم : آقای محمد علی و آقای سعیدی

تاریخ برگزاری مرحله ی اول مسابقه : 14 تیر

تاریخ برگزاری مرحله ی نهایی مسابقه : 10 شهریور


نفر اول : آقای صفری

 

نفر دوم : آقای محمدعلی

 

نفر سوم : آقای ذوالفقاری و آقای درودی

تاریخ برگزاری مرحله ی اول مسابقه : 22 تیر

تاریخ برگزاری مرحله ی دوم مسابقه : 6 شهریور

تاریخ برگزاری مرحله ی نهایی مسابقه : 16 شهریور

برندگان : مسابقه هنوز برگزار نشده است .

تاریخ برگزاری مرحله ی اول مسابقه : 22 تیر

تاریخ برگزاری مرحله ی دوم مسابقه : 6 شهریور

تاریخ برگزاری مرحله ی نهایی مسابقه : 16 شهریور

برندگان : مسابقه هنوز برگزار نشده است .

تاریخ برگزاری مرحله ی اول مسابقه : 22 تیر

تاریخ برگزاری مرحله ی دوم مسابقه : 6 شهریور

تاریخ برگزاری مرحله ی نهایی مسابقه : 16 شهریور

برندگان : مسابقه هنوز برگزار نشده است .

تاریخ برگزاری مرحله ی اول مسابقه : 22 تیر

تاریخ برگزاری مرحله ی دوم مسابقه : 6 شهریور

تاریخ برگزاری مرحله ی نهایی مسابقه : 16 شهریور

برندگان : مسابقه هنوز برگزار نشده است .

تاریخ برگزاری مرحله ی اول مسابقه : 13 مرداد

تاریخ برگزاری مرحله ی نهایی مسابقه : 3 شهریور


نفر اول بصائر 1 و 2 : آقای صفری

 

نفر دوم بصائر 1 و 2 : آقای درودی

 

نفر سوم بصائر 1 و 2  : آقای محمد علی


نفر اول بصائر 3 و 4 : آقای صادقی

 

نفر دوم بصائر 3 و 4 : آقای اصغری خواه

 

نفر سوم بصائر 3 و 4  : آقای صدیقیان و آقای حیدری

تاریخ برگزاری مرحله ی اول مسابقه : 20 مرداد

تاریخ برگزاری مرحله ی نهایی مسابقه : 25 شهریور


نفر اول : آقای محمد علی

 

نفر دوم : آقای صادقی

 

نفر سوم : آقای صفری

تاریخ برگزاری مرحله ی اول مسابقه : متعاقبا اعلام میگردد .

تاریخ برگزاری مرحله ی نهایی مسابقه : متعاقبا اعلام میگردد .

برندگان : مسابقه هنوز برگزار نشده است .