نهج البلاغه تفسیر قرائت حفظ روخوانی اذان کتابخوانی حفظ دعای عهد حفظ حدیث احکام

نتایج :


شرکت کنندگان :
1    علی    شاهانی
2    علی    نیک محمدی
3    میلاد    صادقی نزاد
4    سینا    صادقی نزاد
5    حسین    کیایی
6    علی    میرزاخانی
7    محمد سجاد    شهرابی
8    محمد حسین    صفری
9    سینا    دهباشی
10    سید سبحان    فاطمی
11    رامتین    ذاکری
12    علی    نوایی
13    محمد حسین    ملایری
14    عادل    سعیدی
15    محسن    ملکیان
16    میثم    یزدانی
17    سید محمد مهدی    پورحسینی
18    امیر محمد    رحمتی
19    جلال    صادقی
20    حسین    بحیرایی
21    مسلم    اصغری خواه
22    علی    محمودی
23    امیر    امجدیان
24    سجاد    عظیمی
25    سعید    اسلامی
26    سپهر    ابراهیمی
27    علی    دلال شریفی
28    مهدی    ادیب
29    مهرشاد    معرفت
30    محمد جواد    امراللهی
31    محمد مهدی    درودی
32    مصطفی    صدیقی
33    علی    میروهابی
34    امیر مهدی    ارشادی نیا
35    محسن     فراهانی
36    محمد حسین    شهرابی
37    رضا    خسرو آبادی
38    مهدی     حق وردی
39    پیمان    جعفری
40    مهرشاد    معرفت

نتایج :
*****


شرکت کنندگان :
1    محمد سجاد    شهرابی
2    محمد حسین    صفری
3    حسین    دورودی
4    علی    نیک محمدی
5    علی    شاهانی
6    میلاد    صادقی نزاد
7    علی    میرزاخانی
8    جلال    صادقی
9    امیر محمد     رحمتی
10    مسلم     اصغری خواه
11    سجاد     رازیان
12    رامتین    ذاکری
13    محمد حسین    ملایری
14    عادل    سعیدی
15    محسن    ملکیان
16    علی    ملانوروزی
17    امیر حسین    فرخ نظر
18    میثم     یزدانی
19    سعید     اسلامی
20    امیر حسین    جعفرآبادی
21    محمد حسین    شهرابی
22    رضا    خسروآبادی
23    مصطفی    صدیقیشرکت کنندگان :
1    سید محمد مهدی    جعفری
2    علی    عموزاده
3    علی    محمودی
4    سید سجاد    رازیان
5    محمد حسین    ملایری
6    علی    دلال شریفی
7    علی    حاجی سلیمی
8    علی اصغر    احدی
9    مهدی    ادیب
10    سید محمد مهدی    طباطبایی
11    سید محمد حسین     طباطبایی
12    سپهر     ابراهیمی
13    علیرضا    ریوندی
14    علی    میروهابی
15    محمد حسین    شهرابی
16    سید محمد مهدی    حسینی
17    امیر حسین     رضوی فر
18    محمد جواد     باغانی
19    محمد حسام    بیگلری
20    محمد     حسن آبادی
21    محمد جواد    امراللهی
22    مهدس    موسی خانی
23    علیرضا    شهروی


شرکت کنندگان :
1    ایمان     محمد علی
2    محمد حسین     ایروانی
3    سید سبحان    فاطمی
4    رامتین    ذاکری
5    محمد حسین    ملایری
6    عادل    سعیدی
7    علی     ملانوروزی
8    امیر حسین    احمدی
9    امیر محمد     رحمتی
10    حمیدرضا    رضایی
11    سپهر     ابراهیمی
12    علیرضا     عرب حلوایی
13    علی    دلال شریفی
14    علی    حاجی سلیمی
15    محمد رضا    کلاته
16    مهدی    کرم الدین
17    میثم    یزدانی
18    مهدی    عزیز خوانی
19    محمد جواد     امراللهی
20    مصطفی    صدیقی
21    علی    میر وهابی
22    حسین     درودی
23    محمد سجاد    شهرابی
24    سجاد    رازیان
25    امیر محمد     حیدری
26    مجتبی    صدیقیان
27    محمدرضا    سهیلی
28    سید محمد مهدی    حسینی
29    امیر حسین    رضوی فر
30    محسن    فراهانیشرکت کنندگان :
1    سید محمد مهدی    جعفری
2    امیر حسین    احمدی
3    علی    عموزاده
4    علی    دلال شریفی
5    محمد معین    جانقلی
6    علی    حاجی سلیمی
7    محمد رضا    کلاته
8    محمد رضا    قریب
9    علی اصغر    احدی
10    مهدی    ادیب
11    سید محمد مهدی    طباطبایی
12    سید محمد حسین    طباطبایی
13    محمد جواد     غیور
14    امیر حسین     جعفرآبادی
15    علیرضا    سیف اللهی
16    علی    میروهابی
17    مبین    نیک ساز
18    سید حسین    قریشیان
19    محمد حسین     شهرابی
20    محمد مهدی    رازقی
21    عرفان     زرقی
22    نیما    پورحقیقی
23    سید محمد مهدی    حسینی
24    پیمان     جعفری
25    حسین    درودی
26    سینا    دهباشی
27    علی    صفت جو
28    مجتبی     صدیقیان
29    امیر محمد     حیدری
30    سجاد    رازیان
31    رامتین    ذاکری
32    محمد حسین    ملایری
33    علی    نوایی
34    عادل     سعیدی
35    علی    ملانوروزی
36    محمد     استیری
37    علیرضا    ریوندی
38    مهدی    حمزوی
39    محمد مهدی     نجفی
40    سپهر     ابراهیمی
41    امیر حسین    رضوی فر
42    محمد مهدی     ترکمان
43    محمد جواد     باغانی
44    سید محمد جواد    شیرافکن
45    محمد     جهانی
46    مهدی    کرم الدین
47    محمد     حسن آبادی
48    عرفان     نجف زاده
49    ایمان     محمد علی
50    سجاد    عظیمی
51    علیرضا     عرب حلوایی
52    محمد علی    پازوکی
53    احسان     قشایی
54    محمد مهدی    هاشمیان
55    مهدی    عزیز خوانی
56    محمد جواد    امراللهی
57    محمد مهدی    درودی
58    مصطفی    صدیقی
59    محمد مهدی    شهرویشرکت کنندگان :
1 محمد حسین ملایری
2 عادل سعیدی
3 شایان مقیمی
4 امیر حسین احمدی
5 سپهر ابراهیمی
6 علیرضا عرب حلوائی
7 علی دلال شریفی
8 علی حاجی سلیمی
9 محمدرضا کلاته
10 مهدی کرم الدین
11 مهرشاد معرفت
12 محمد حسام بیگلری
13 محمد حسن آبادی
14 عرفان نجف زاده
15 مجمد جواد امراللهی
16 مهدی موسی خانی
17 علیرضا شهروی
18 سید امیررضا اخوان
19 محسن فراهانی
20 سید محمد مهدی جعفری
21 سجاد رازیان
22 علی عموزاده
23 علی محمودی
24 علی اصغر احدی
25 مهدی ادیب
26 سید محمد حسین طباطبایی
27 سید محمد مهدی طباطبایی
28 امیر حسین جعفرآبادی
29 سید محمد جواد شیرافکن
30 سید محمد مهدی حسینی
31 امیر حسین رضوی فر
32 محمد جواد باغانی
شرکت کنندگان کتابخوانی بصائر 1 ، 2 و 3 :
1    علی    نیک محمدی
2    علی    شاهانی
3    میلاد    صادقی نزاد
4    علی     صفت جو
5    سینا    صادقی نزاد
6    سینا     زند
7    علی    میرزاخانی
8    محمد سجاد    شهرابی
9    محمد حسین    صفری
10    حسین     درودی
11    محمد امین    همیشه بهار
12    رامتین    ذاکری
13    محمد حسین    ملایری
14    علی    نوایی
15    عادل    سعیدی
16    شایان    مقیمی
17    محسن    ملکیان
18    علی    ملانوروزی
19    علیرضا    باجلبند
20    امیر     امجدیان
21    میلاد    انیسی
22    میثم     یزدانی
23    مجتبی    مصلح توانا
24    امیر حسین     احمدی
25    امیر محمد     رحمتی
26    جلال    صادقی
27    حسین    بحیرایی
28    علی    عموزاده
29    مسلم    اصغری خواه
30    سجاد    رازیان
31    مجتبی    صدیقیان
32    امیر محمد     حیدری
*****

کتابخوانی بصائر 4 و 5 :
1    محمد    سبزعلیان
2    سعید     اسلامی
3    علیرضا    ریوندی
4    سینا    ابراهیمی
5    عرفان    صادقی
6    مرتضی    حزب اللهی
7    سجاد    عظیمی
8    علیرضا    عرب حلوایی
9    محمد علی    پازوکی
10    مصطفی    صدیقی
11    مهرشاد    معرفت
12    میغاد     غضنفری
13    محمد    آقایی
14    محمد جواد     امراللهی
15    محمد مهدی    درودی
16    امیر مهدی    ارشادی نیا
17    مبین     نیک ساز
18    محمد مهدی     رازقی
19    عرفان    زرقی
20    رضا    خسروآبادی
21    مهدی    حق وردی
22    محمد حسین    صدیقها
کتابخوانی خانواده :
1    سید محمد مهدی    جعفری
2    امیر حسین     احمدی
3    علی     محمودی
4    محمد حسین    ملایری
5    علی    دلال شریفی
6    علیرضا    ریوندی
7    محسن    فراهانی
8    مهدی    کرم الدین
9    شایان    مقیمی
10    میثم     یزدانی
11    میعاد    غضنفری

نتایج :


شرکت کنندگان :
1    سینا    صادقی نزاد
2    سید سبحان     فاطمی
3    محمد امین    همیشه بهار
4    رامتین    ذاکری
5    محمد حسین    ملایری
6    علی    نوایی
7    عادل    سعیدی
8    علیرضا    باجلبند
9    امیر     امجدیان
10    حمید رضا     رضایی
11    محمد مهدی     لقایی
12    سپهر    ابراهیمی
13    مرتضی     حزب اللهی
14    سجاد    عظیمی
15    علیرضا    عرب حلوایی
16    مهدی    کرم الدین
17    مهدی    طالبی
18    علی اکبر    برخدایی
19    محمد حسام    بیگلری
20    رضا    فیض آبادی
21    محمد     استیری
22    محمد     آقایی
23    مهدی    عزیز خوانی
24    محمد مهدی    دورودی
25    ایمان    محمد علی
26    سینا    زند
27    حسین    کیایی
28    علی    میرزاخانی
29    سید محمد مهدی    جعفری
30    محمد سجاد    شهرابی
31    میثم    یزدانی
32    امیر حسین     احمدی
33    جلال     صادقی
34    امیر محمد     رحمتی
35    مسلم    اصغری خواه
36    محمد علی    پازوکی
37    مصطفی    صدیقی
38    علی    دلال شریفی
39    علی    نوروزی
40    علی     حاجی سلیمی
41    محمد رضا     کلاته
42    محمدرضا    سهیلی
43    مهدی    ادیب
44    سید محمد مهدی    حسینی
45    علی    میروهابی
46    مبین    نیک ساز
47    محسن    فراهانی
48    نیما    پورحقیقی
49    محمد حسین    صفری
50    سینا     دهباشی
51    سجاد    رازیان
52    امیر محمد    حیدری
53    امیرحسین    جعفرآبادی
54    امیرحسین    رضوی فر
55    مهدی    حق وردی

نتایج :


******

شرکت کنندگان :
1    ایمان     برازنده
2    رامتین    ذاکری
3    محمد حسین    ملایری
4    علی     نوایی
5    عادل    سعیدی
6    شایان    مقیمی
7    محسن    ملکیان
8    علیرضا    باجلبند
9    امیر     امجدیان
10    میثم    یزدانی
11    سیئ محمد مهدی    پورحسینی
12    امیر حسین     احمدی
13    امیر محمد    رحمتی
14    جلال    صادقی
15    مسلم    اصغری خواه
16    علی    محمودی
17    سجاد    رازیان
18    مجتبی    صدیقیان
19    امیر محمد     حیدری
20    علی    دلال شریفی
21    محمد معین    جانقلی
22    علی    حاجی سلیمی
23    محمدرضا    قریب
24    محمدرضا    سهیلی
25    سعید     اسلامی
26    محمد     سبز علیان
27    امیرحسین    جعفرآبادی
28    حمیدرضا    رضایی
29    محمد مهدی    لقایی
30    محمد مهدس    نجفی
31    سپهر     ابراهیمی
32    سینا    ابراهیمی
33    عرفان    صادقی
34    مرتضی    حزب اللهی
35    سجاد     عظیمی
36    علیرضا    ریوندی
37    محمد حسین    بدری
38    محمد علی    پازوکی
39    احسان    قشایی
40    محمد مهدی     هاشمیان
41    میلاد     صادقی نزاد
42    سینا    صادقی نزاد
43    سینا    زند
44    حسین    کیایی
45    علی    میرزاخانی
46    محمد سجاد     شهرابی
47    حسین     درودی
48    سینا    دهباشی
49    علی    میروهابی
50    امیر مهدی    ارشادی نیا
51    مبین    نیک ساز
52    محسن    فراهانی
53    سید حسین    قریشیان
54    محمد حسین    شهرابی
55    عباس    مشایخی
56    نیما    پورحقیقی زاده
57    علی    نظری
58    رضا    خسروآبادی
59    امیرحسین    رضوی فر
60    محمد جواد    باغانی
61    مهدی     حق وردی
62    مهدی    کرم الدین
63    مهرشاد    معرفت
64    علی اکبر    برخدایی
65    امیر حسین     اکرم الدین
66    محمد حسام    بیگلیری
67    رضا    فیض آبادی
68    میعاد    غضنفری
69    مهدی    عزیز خوانی
70    محمد جواد    امراللهی
71    محمد مهدی    درودی

نتایج :*****


شرکت کنندگان :
1    علی نیک محمدی     
2    علی شاهانی          
3    میلاد صادقی نزاد       
4    علی صفت جو          
5    سینا صادقی نزاد       
6    علی  میرزاخانی         
7    محمد سجاد شهرابی 
8    محمد حسین صفری
9    سینا  دهباشی   
10    حسین دورودی     
11    ایمان برازنده    
12    سید سبحان فاطمی    
13    محمد امین همیشه بهار  
14    رامتین ذاکری  
15    محمد حسین ملایری
16    علی نوایی    
17    عادل سعیدی    
18    شایان مقیمی  
19    محسن ملکیان  
20    علی ملانوروزی   
21    علیرضا باجلبند    
22    امیر امجدیان   
23    امیر حسین فرخ نظر
24    میلاد انیسی
25   میثم    یزدانی
26    سید محمد مهدی    پور حسینی
27    علی    دلال شریفی
28    سید محمد مهدی    طباطبایی
29    سید محمد حسین    طباطبایی
30    سعید    اسلامی
31    سجاد    عظیم
32    سید جواد    غیور
33    سید حسین    قریشیان
34    محمد مهدی    رازقی
35    نیما    پور حقیقی زاده
36    محمد جواد    شیرافکن
37    محمد حسین    صدیقها
38    معراج    افراسیابی
39    محمد جواد    باغانی
40    مهدی    کرم الدین
41    علی اکبر    برخدایی
42    محمد حسام    بیگلری
43    مهدی    عزیز خوانی
44    محمد مهدی    دورودی
45    مصطفی    صدیقی